Relacja OSE Gdańsk 2024

Relacja z XII Edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2024.

 W dniach 17-18 czerwca br. w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2024, poświęcona polityce energetycznej Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Krzysztofa Gawkowskiego – Wicepremiera, Ministra Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – Rafała Gawina, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ambasadę Królestwa Danii, Ambasadę Francji w Polsce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska, Agencję Rynku Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Hutniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Instytut studiów Energetycznych, Instytut Transportu Samochodowego, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Izbę Gospodarczą Gazownictwa, Krajową Izbę Biopaliw, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., Politechnikę Gdańską, Polską Izbę Ekologii, Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, Polską Izbę Spedycji i Logistyki, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego , Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej , Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Związek Gmin Morskich oraz Union of Baltic Cities.

Podczas Szczytu odbyło się osiem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny, strategii rozwoju największych operatorów na polskim rynku, stanu zaawansowania projektów jądrowych, nowych rozwiązań na rynku gazy i energii, bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, ciepłownictwa oraz offshore i onshore.

Debata inauguracyjna rozpoczynająca Szczyt zatytułowana była ,,Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej’’. Moderowana była przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BizesAlert.pl, w dyskusji wzięli udział: Andarak Roman Walentinowicz – Wiceminister Rozwoju Cyfrowego, Transformacji Cyfrowych i Cyfryzacji, Ministerstwo Energii Ukrainy; Piotr Borawski – Z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Urząd Miasta Gdańska; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Gabriel Gorbačevski – Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce; Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce; Antti Rahikka –  Director, Central & East Europe, Business Finland; Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce; Mieczysław Struk –  Marszałek Województwa Pomorskiego; Łukasz Tomaszewski – Dyrektor, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Karol Wolff – Dyrektor Biura Strategii i Transformacji Strategicznej, ORLEN S.A.;

Podczas dyskusji odniesiono się do tematu nowych płaszczyzn współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego jako odpowiedzi na szantaż energetyczny Rosji, bezpieczeństwu poszczególnych krajów oraz środkom zaradczym skutecznie minimalizującym wpływ sankcji na rynki energii. Podkreślano konieczność dywersyfikacji dostaw oraz budowania czystych źródeł energii bazujących na OZE oraz energii jądrowej. Minister Energii Ukrainy przedstawił aktualną sytuację i stan infrastruktury energetycznej oraz zaapelował o dalszą współpracę i wsparcie.

Po sesji plenarnej odbyła się uroczystość wręczenia statuetek: „Bursztyn Polskiej Energetyki 2024”. Tegorocznymi laureatami zostali:

  1. Miłosz Motyka Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska – za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki energetycznej na arenie międzynarodowej, a także zaangażowanie w finalizację porozumień międzynarodowych zobowiązujących inne państwa do wspólnych działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego
  2. Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. – za konsekwentne i skuteczne zaangażowanie w rozwój morskiej energetyki wiatrowej poprzez budowę dwóch morskich trafostacji (OSS) dla pierwszego i najbardziej zaawansowanego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, będącego głównym kierunkiem rozwoju nowoczesnej energetyki w kraju
  3. ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o. – za zainicjowanie i realizowanie projektu budowy floty małych elektrowni jądrowych Small Modular Reactors (SMR) w Polsce, przyczyniając się tym samym do efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa i przemysłu oraz zapewniając stabilną energię elektryczną odbiorcom w kraju
  4. Polenergia S.A. – za aktywny udział w transformacji polskiego rynku energii poprzez konsekwentne i skuteczne działania w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, a także rozwój energetyki odnawialnej   w kraju i na świecie
  5. TotalEnergies – za konsekwentne i odważne działania biznesowe spółki,  mające na celu rozwinięcie działalności w zakresie energii odnawialnej w Polsce poprzez przejęcie największego w kraju producenta biogazu – Polskiej Grupy Biogazowej (PGB), aktywne zaangażowanie w rozwiązywanie globalnych wyzwań energetycznych, a także działania w zakresie ochrony zasobów naturalnych
  6. Gmina Kartuzy – za konsekwentne i skuteczne działania służące poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w ramach „Programu Czyste Powietrze”, a tym samym za dbałość o interesy i zdrowie mieszkańców z efektywnym wykorzystaniem środków zewnętrznych i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego

Kapituła przyznał w tym roku dwa wyróżnienia:

  1. prof. Waldemar Kamrat, Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Politechnika Gdańska – za wieloletni wkład merytoryczny w budowanie otoczenia prawno-regulacyjnego dla sektora energetycznego
  2. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu Instytut Studiów Energetycznych w uznaniu za wieloletnią działalność ekspercką na rzecz rozwoju sektora energetycznego i gazowego

Po gali wręczenia Statuetek Bursztyn Polskiej Energetyki 2024 odbyły się 3 panele:

I Panel pt. ,,Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa’’ moderowany był przez Zbigniewa Kozłowskiego – Partnera, w kancelarii Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k., do dyskusji zaś zasiedli: Tomasz Adamczyk – Dyrektor Pionu Strategii, PERN S.A.; Kamil Kobyliński – Dyrektor ds. morskiej energetyki wiatrowej, TotalEnergies; Marcin Laskowski – Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu Grupy GPEC; Józef Matysiak – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Dmitrijs Serdega – Chief Commercial Officer, DX Energy; Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu Energa S.A.; Robert Zasina – Dyrektor Wykonawczy do spraw zarządzania majątkiem, TAURON Polska Energia S.A. oraz Tomasz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej Orlen S.A., Prezes Zarządu PIPC;

Podczas panelu poszczególni prelegenci omówili konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny a także przedstawili kluczowe projekty rozwojowe. Podkreślono znaczenie rozwoju segmentów OSE oraz konieczności konsekwentnego odchodzenia od technologii węglowych. Dużo uwagi poświęcono źródłom finansowania nowych projektów oraz kwestii kosztu energii i możliwości ograniczania cen energii w celu zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarce.

II panel pt. “Czysta energia, skala inwestycji i kluczowe projekty” moderowany był przez Wojciecha Jakóbika Redaktora Naczelnego, BizesAlert.pl. W debacie wzięli udział: Łukasz Gola – Head of T&D Systems Group, Hitachi Europe Ltd.; prof. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Politechnika Gdańska; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Piotr Kummer – Kierownik Projektu w Pionie Realizacji PEJ; Dagmara Peret – Country Leader i Vice President GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce; Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz  Wojciech Wrochna – Wiceprezes Zarządu, ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o.;

W pierwszej części dyskusji podjęto temat stanu zaawansowania poszczególnych projektów jądrowych oraz wyzwań związanych z kolejnymi etapami ich realizacji. Prelegenci podkreślili znaczenie wyboru technologii oraz kwestie bezpieczeństwa poszczególnych systemów. Zwrócono uwagę na fakt iż energia jądrowa jest uznana za czystą energię przez Komisję Europejską więc jej wdrożenie ma fundamentalne znaczenia dla przyspieszenia procesu transformacji energetycznej kraju. Podkreślono skalę projektów i niezbędne inwestycje infrastrukturalne które będą towarzyszyły zarówno projektowi Dużej elektrowni jądrowej na pomorzu jak i SMR.

Panel III pt. “Rynek ciepła i kogeneracji” został podzielony na dwie części: Rynek gazu oraz Rynek Energii, Osobą odpowiedzialną za moderację rynku gazu był Adama Wawrzynowicz – Partner, w kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. zaś do debaty części pierwszej zasiedli: Paweł Chałupka – Prezes Zarządu, G.EN. Operator Sp. z o.o.; Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw; Grzegorz Kaczor – Partner, Business Consulting, EY Polska; Przemysław Kowalski – Prezes Zarządu, Suomen Biovoima; Artur Nizioł  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Biogas System S.A.; Anna Podolak – Managing Director Europe, Roeslein & Associates Poland Sp. z o.o.; Łukasz Semeniuk – Prezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa S.A.; Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, Hynfra P.S.A.;

Uczestnicy dyskusji podkreślili znaczenie nowych technologii (biometan oraz wodór) dla systemu energetycznego kraju. Zwrócono uwagę na znaczenie tworzenia biogazowni jako elementu budowania energetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalne zasoby do produkcji energii. Określono także wolumeny biometanu które zostaną włączone do bilansu gazowego na skutek realizacji wdrażanych projektów. Odniesiono się także do kwestii łatwości pozyskania surowców lokalnie oraz skali projektów gazowych / biogazowych, które mają szansę powstać na przestrzeni najbliższych lat.

Część druga panelu moderowana była przez Marka Kulesę – Dyrektora, Towarzystwa Obrotu Energią, do debaty części drugiej zasiedli: Jarosław Bogacz – Wiceprezes Zarządu, KENO Sp. z o. o.; Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii; Mikołaj Kowalczyk – International Business Director, Green Capital S.A.; Jakub Melak – Dyrektor ds. rozwoju OZE, TotalEnergies;  Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE Sp z o.o.; Agnieszka Okońska – Członek Zarządu, Stoen Operator Sp. z o.o.;

Dyskusja między panelistami koncentrowała się wokół tematu kosztów energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w tym przemysłowych oraz na konkurencyjności polskiego rynku energii elektrycznej na tle Europy. Podkreślono konieczność budowania infrastruktury magazynowania energii na potrzeby poprawy skali autokonsumpcji oraz stabilizacji sieci. Uczestnicy zaproponowali także szereg rozwiązań które pozwoliły by na ustabilizowanie cen energii dla odbiorców.

Drugi dzień Szczytu rozpoczął się od Wystąpienia Inauguracyjnego  Jego Ekscelencji Akio Miyajimy – Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Japonii w Polsce. Pan Ambasador podkreślił zarówno zaangażowanie Japonii w pomoc Ukrainie w tym w sferze technologii energetycznych oraz zaakcentował zainteresowanie Japonii współpracą z Polską m.in. w sferze projektów jądrowych.

Kolejny panel był poświęcony. “Cyfrowemu wymiarowi bezpieczeństwa energetycznego”. Panel moderował płk dr Piotr Potejko – Prezes Zarządu, ASIS International Poland Chapter. Udział w panelu wzięli: Andrzej Dulka – Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; dr inż. Maciej Grunt – University of Buckingham Center for Security and Intelligence Studies; Jarosław Pudzianowski –  Sekretarz Zespołu Incydentów Krytycznych, Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;  Tomasz Szała – Dyrektor działu wdrożeń i utrzymania systemów IT, Mikronika Sp. z o. o.;

Uczestnicy panelu poświęcili dużo uwagi kwestii bezpieczeństwa energetycznego w kontekście niezwykle intensywnych ataków i skali zagrożeń dla Polski w kontekście wojny i agresji Rosji. Podkreślono konieczność intensyfikacji działań prewencyjnych oraz znaczenie koordynowania działań na szczeblu krajowym. Eksperci odnieśli się także do kwestii zastosowania sztucznej inteligencji do działań obronnych a także przedstawili skalę działań niezbędnych dla skutecznej ochrony polskiego przemysłu.

Panel 4 poświęcony był ,,Nowym ramom prawnym dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji’’ Panel moderowany był przez Mariusza Marszałkowskiego – Redaktora Naczelnego, Polon.pl. Zaś do dyskusji zasiedli: Wojciech Folejewski – Prezes Zarządu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.; Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Beata Kurdelska – Prezes Zarządu, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Janusz Starościk – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Beata Zięba – Główna specjalistka ds. technicznych, Port Czystej Energii;

Uczestnicy panelu podkreślali konieczność ciągłego podnoszenia jakości usług, współpracy ze wszystkimi interesariuszami odpowiedzialnymi za usługi dla mieszkańców, konieczności niezbędnych inwestycji podnoszących bezawaryjność, trwałość i efektywność instalacji oraz elastyczność w wachlarzu świadczonych usług.  Omówiono także konieczność zazielenienia ciepłownictwa poprzez wprowadzenie projektów integrujących różne podmioty na rynku,.

Panel 5 pt. ,,Off-shore & On-shore: perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji’’ prowadzony był przez Mariusza Marszałkowskiego – Redaktora Naczelnego, Polon.pl. W panelu wzięli udział: Kamil Kobyliński – Dyrektor ds. morskiej energetyki wiatrowej, TotalEnergies; dr Karolina Lipińska – Zastępczyni Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Piotr Maciołek – Członek Zarządu, Polenergia S.A. COO (Chief Operating Officer); Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, ASE Offshore Sp. z o.o.; Paweł Wróbel – Managing Director, Baltic Wind EU;

Dyskusja pomiędzy panelistami koncentrowała się najpierw wokół tematu uregulowań prawnych oraz zmian do ustawy 10h. Uczestnicy podkreślili skalę przygotowywanych projektów oraz ich finalny wpływ na wolumen energii produkowanej z oze w Polsce. Podkreślono konieczność intensyfikacji działań oraz korzyści dla odbiorców. Uczestnicy debaty poruszyli także kwestię ochrony morskich projektów wiatrowych oraz skalę niezbędnych działań w sferze bezpieczeństwa tych inwestycji.

Panel 6 pt. ,,Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje – firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)’’ moderowany był przez prof. Waldemara Kamrata – Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Politechnika Gdańska, zaś do ostatniego panelu zasiedli: Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; dr hab. Beata Majecka – prof. UG, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;  Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Politechnika Gdańska; Damian Mroczyński – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku, Uniwersytet Wrocławski; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o.;  Andrzej Schleser – Dyrektor, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku; Michał Sznycer – Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza  ds. Energetyki, Partner w Kancelarii MGS LAW; Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV oraz Marcin Westfal – Ekspert Elektromobilności, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności;

Uczestnicy panelu odnieśli się do kwestii i tempa pozyskania kadr na potrzeby nowych inwestycji (energia jądrowa, biogaz, offshore), kwestii wpływu zaostrzenia polityki środowiskowej przez Komisję Europejską w odniesieniu do transportu i budownictwa. Uczestnicy podkreślili kwestię wpływu nowych regulacji na koszty prowadzenie działalności przez odbiorców przemysłowych a tym samym na konkurencyjność polskiej gospodarki.

XII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2024 była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerom Głównym firmie TAURON Polska Energia S.A. oraz ORLEN S.A.,  Partnerom: Belse Sp. z o.o., Biogas System S.A., Biovoima, DX Energy , E.ON. Polska, EY Polska, Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., Gas Storage Poland Sp. z o.o.,GE Hitachi Nuclear Energy, G.EN. Operator, Grupa GPEC, Grupa Przemysłowa BALTIC Sp. z o.o., HITACHI ,Kancelaria Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k., ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o., PERN S.A., Polska Grupa Biogazowa S.A., Roeslein & Associates Poland Sp. z o.o. , SOKE Sp. z o.o., TotalEnergies , Unilumin, Westinghouse Polska. Partnerowi prawnemu: Kancelaria Elżanowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Strategicznemu Partnerowi Medialnemu: CIRE.pl. Współpraca: Samorząd Województwa Pomorskiego

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje również Patronom Medialnym:

Magazyn Biomasa; Biznes&EKOLOGIA; BiznesAlert.pl; cng-lng.pl; Dziennik Gazeta Prawna; eGospodarka.pl; Enerad; elektroonline.pl; Enerad.pl; Energetyka24; Energetyka Wodna; INFOR; ISB NEWS; INSTAL; Kapitał Polski; kierunek.energetyka.pl; mediaplanet; Magazyn OZEON; nowa Energia; NUCLEAR; PAP Bizes; POLON.pl; Radio Gdańsk; Serwis Administracyjno Samorządowy; Smart-grdis; świat oze; Teraz Środowisko; Urządzenia dla Energetyki; Wawrzynowicz & Wspólnicy; Wiadomości Naftowe i Gazownicze; Wysokie Napięcie.pl