Formularz zgłoszeniowy do udziału w OSE GDAŃSK 2024

UDZIAŁ BEZPŁATNY
Registration – personal participation, not guaranteed (free of charge)
The application includes:
Participation in the substantive part during two days of the Summit
Conference materials
Catering
GWARANTOWANY UDZIAŁ OSOBISTY (PŁATNY)

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem i podmiotem fakturującym jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Dostępne formy udziału w Szczycie to:
  1. Udział bezpłatny (online lub osobisty)
  2. Gwarantowany udział osobisty (płatny)
 3. W przypadku zgłoszenia udziału bezpłatnego osobistego Organizator traktuje je jako deklarację uczestnictwa, natomiast Organizator nie gwarantuje ostatecznego potwierdzenia wpisania zgłoszonej osoby na listę uczestników. Wpisanie zgłoszonej osoby na listę uczestników w ramach udziału bezpłatnego jest uzależniony od dostępności wolnych miejsc na sali oraz kolejności zgłoszeń.
 4. Osoby, które otrzymają informację o braku dostępnych miejsc w ramach udziału bezpłatnego, zostaną przepisane na listę uczestników do bezpłatnego udziału online.
 5. W przypadku zgłoszenia gwarantowanego udziału płatnego:
  1. Koszt udziału wynosi 1000 zł netto + 23% VAT.
  2. Warunkiem skorzystania z tej formy udziału jest dokonanie w/w opłaty uczestnictwa w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia, ale nie później, niż przed rozpoczęciem Szczytu. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765.
  3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę firmy, jaką reprezentuje.
  4. Po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdzimy udział oraz w określonym czasie przekażemy fakturę VAT do opłacenia w przeciągu 7 dni.
  5. Rezygnacje z udziału należy przesłać drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  6. Zamiast zgłoszonej osoby w Szczycie może wziąć udział inny pracownik firmy. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres info@ecb.biz.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej dzień przed eventem.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w Szczycie do 19 maja 2024 r. nie obciążymy Państwa opłatą. Po 19 maja 2024 r. pobierane jest 100% opłaty za potwierdzony udział.
 6. Bez względu na wybraną formę udziału, uczestnictwo jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem otrzymania od organizatora potwierdzenia rejestracji uczestnictwa.
 7. Zmiana formy udziału możliwa jest tylko i wyłącznie na podstawie informacji przesłanej do Organizatora i otrzymaniu od niego zgody na zmianę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany uczestnikowi formy udziału z powodów związanych z sytuacją epidemiczną COVID-19. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne rekompensaty.
 9. Czas nadsyłania zgłoszeń na Szczyt do udziału online jest do 14 czerwca 2024 r. zaś do udziału osobistego do 14 czerwca 2024 r.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla organizatora Szczytu. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.
 11. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego i otrzymały potwierdzenie udziału od organizatora.
 12. Organizator, bez względu na postanowienia pkt. 5 zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 13. W ramach udziału uczestnik otrzymuje:
  1. Udział osobisty:
   1. Bezpłatny: wstęp na część merytoryczną Szczytu, materiały konferencyjne przekazywane podczas wydawania identyfikatora w recepcji Szczytu, poczęstunek. Zgłoszenie nie obejmuje noclegu.
   2. Płatny: wstęp na część merytoryczną Szczytu, wstęp do Strefy VIP, wstęp na kolację wieczorną w dniu 17 czerwca, materiały konferencyjne przekazywane podczas wydawania identyfikatora w recepcji Szczytu, poczęstunek. Zgłoszenie nie obejmuje noclegu.
  2. Udział online: dostęp do platformy konferencyjnej online w ramach której możliwe jest obejrzenie debat online.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 16. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w OSE GDAŃSK (zarówno prelegent jak i uczestnik) udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Szczytu. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas Szczytu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Szczytu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Szczytu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 19. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 21. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do platformy konferencyjnej online, wynikający z ograniczeń technicznych, sprzętowych, organizacyjnych bądź innych wynikających z nałożonych blokad dostępu przez dane urządzenie.
 23. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Zasady przetwarzania danych osobowych – polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych i jakie dane są gromadzone

– Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Biznesu Spółka Jawna M. Różańska K. Karaś ul. 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin NIP: 946-23-86-725. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 81 747 65 10, bądź mailem: info@ecb.biz.pl

– Przechowujemy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres firmowy oraz adres e-mail. Przechowujemy także Państwa dane wizerunkowe w ramach zdjęć i nagrań video dokumentujących przebieg naszych projektów.

– Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów, które w naszym przypadku dotyczą: uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych produktów i usług oraz Państwa zgody udzielonej podczas rejestracji na nasze konferencje i szkolenia.

Jaki jest nasz cel przetwarzania Państwa danych

– Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. nawiązanie i zachowanie relacji biznesowych, informowanie o realizowanych przez nas projektach konferencji i szkoleń, finansowym rozliczaniem tych projektów, jak i również w celach marketingowych.

– Państwa dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mieszczących się na terenie państw leżących poza Unią Europejską, natomiast będą przekazywane do podmiotów realizujących obsługę na rzecz Administratora tj. firmy hostingowej dostarczającej usługę obsługi skrzynek e-mail, firmy księgowej realizującej rozliczenia podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji celu Administratora.

– Co do zasady nie przekazujemy również Państwa danych innym podmiotom, niż wymienione powyżej, chyba że ich przekazanie wynika z nałożonego przez nas nakazu prawnego. Mimo wszystko dokładamy wszelkich starań, aby przekazane w ten sposób dane były maksymalnie zabezpieczone i przetwarzane z zachowaniem poufności.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane

– Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie na okres sześciu lat, do czasu wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych lub w przypadku innych terminów związanych z ewentualnymi roszczeniami, określonymi przepisami prawa lub wyrokami sądów – do czasu przedawnienia tych roszczeń.

– Wszystkie dane, jakie zostały podane Administratorowi na podstawie zgód mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO, zaś zgodę można cofnąć, wysyłając stosowną informację na adres rodo@ecb.biz.pl

– Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jakkolwiek ich niepodanie uniemożliwi realizowanie usług.

Bezpieczeństwo Państwa danych

– Wszystkie przetwarzane dane są gromadzone i przechowywane z zachowaniem najlepszych dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.