Relacja

W dniach 25-26 kwietnia 2017 r. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się jubileuszowa V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2017, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Energii, Sekretarza Stanu – Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przewodniczącą Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Województwo Mazowieckie, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tomaszów Mazowiecki, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki, Krajową Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polsko-Szwedzką Izbę Gospodarczą, Polsko-Fińską Izbę Gospodarczą, Agencję Rynku Energii, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

Temat przewodni całego spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”, który został szeroko omówiony w ramach trzech sesji tematycznych. Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna w ramach której odbyły się debaty: „Polska gospodarka wobec wyzwań przyszłości – nowoczesna polityka przemysłowa”, „Debata oksfordzka: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego” oraz „Strategia rozwoju polskiej energetyki – między polityką, bezpieczeństwem a biznesem”. Następnie debata podzielona została na dwie, równolegle trwające sesje: „Energetyka i Infrastruktura” oraz „Sesja Samorządowa”. W ramach sesji „Energetyka i Infrastruktura” odbyły się trzy panele dyskusyjne: „Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju”, „Ciepło i Kogeneracja” oraz „Ład prawny a długookresowe strategie inwestycyjne branży”. W ramach Sesji Samorządowej zorganizowane zostały trzy panele: „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.”, „Infrastruktura transport i logistyka jako niezbędne zaplecze rozwoju gospodarczego” oraz „Laboratorium Innowacji”, podczas którego zaprezentowano najbardziej innowacyjne rozwiązania i projekty w przemyśle.

V edycję Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2017 rozpoczęło  wystąpienie Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Przestrzennej Wiesława Bielawskiego, którzy oficjalnie zainaugurowali jubileuszową edycję Szczytu.

Debata inaugurująca obrady w ramach Sesji Plenarnej została zatytułowana „Polska gospodarka wobec wyzwań przyszłości – nowoczesna polityka przemysłowa” której moderatorem była Redaktor Agnieszka Łakoma. Do debaty zaś zasiedli: Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Grupa LOTOS S.A.; Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski; Krzysztof Jackowski – Dyrektor w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Jacek Socha – Wiceprezes PWC Polska. Zaproszeni goście w pierwszej kolejności zastanawiali się, jak powinna kształtować się strategia bezpieczeństwa energetycznego państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki. W szczególności analizowano, czy Polska powinna włączać się aktywnie w nowe sytuacje polityczne mające wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, takiej jak złoża w Arktyce, budowa nowych magazynów, ropociągów i gazociągów,  rozwój upstream i downstream przez polskie rafinerie. Pozwoliło to podjąć dyskusję nad kwestią odbudowy narodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W tym kontekście istotne było omówienie nowych projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju i możliwości wykorzystania własnych zasobów surowcowych na rzecz rozwoju gospodarczego. Wnioski były kluczowe dla dalszej części dyskusji na temat Polityki energetycznej i surowcowej Polski w perspektywie 2020 i 2030 roku, uwzględniając wątek przyszłości energetyki węglowej i OZE w kraju.

Kolejna część Szczytu skoncentrowana była wokół kwestii międzynarodowej kooperacji państw bałtyckich w obszarze energetyki w formacie debaty oksfordzkiej pt.Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego”. W roli prelegentów wystąpili: Tomasz Jakub Orłowicz– Prezes, Polsko Fińska Izba Gospodarcza, Magdalena Pramfelt – Prezes, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Joanna Tobolewicz – Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Energetyki, zaś prowadzącymi debatę byli Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza i prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska. Główne pytanie, jakie postawili moderatorzy brzmiało ”czy państwa z regionu Morza Bałtyckiego powinny współpracować w obszarze energetyki, czy raczej skoncentrować się na własnych (narodowych) strategiach rozwoju energetyki. Prelegenci, próbując odpowiedzieć na powyżej postawione pytanie, przeanalizowali aktualnie panujące uwarunkowania geopolityczne oraz legislacja krajową i europejską. Następnie wskazali możliwości współpracy w najbardziej kluczowych obszarach jak elektroenergetyka, gazownictwo. Na koniec zaś starano się wskazać potencjalne efekty synergii gospodarczej. Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów zarówno prelegenci, jak i zgromadzeni na Sali słuchacze uznali, że współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego jest tym kierunkiem, w którym należy się poruszać w najbliższej przyszłości. Dodatkowo, uczestnicy odnieśli się do specyficznych rozwiązań skutecznie wdrażanych na rynkach skandynawskich i omówili je w kontekście polityki energetycznej Polski.

Ostatnia debata Sesji Plenarnej nosiła tytuł ”Strategia rozwoju polskiej energetyki – między polityką, bezpieczeństwem a biznesem”, jej moderatorem był dr Jerzy Baehr – Partner, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr, zaś do dyskusji zasiedli: Jan Chlebwicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, Energa S.A.; Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Grupa LOTOS S.A.; dr Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski S.A.; Piotr Szlagowski – Dyrektor Departamentu Strategii i Regulacji, PGNiG S.A.; Tomasz Tarwacki – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.; Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Marek Wilmanowicz – Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, Urząd Dozoru Technicznego; Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. W ramach dyskusji poruszono najpierw temat infrasturktury, jako klucz do bezpieczeństwa gospodarczego. Starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie obecnie w Polsce projekty infrastrukturalne można uznać za najważniejsze i jakie korzyści przyniosą polskiej gospodarce. W tym kontekście szeroko omówiono status inwestycji w sieci przesyłowe, jak i również projekt rynku mocy. Podczas debaty starano się również zarysować najistotniejsze czynniki rozwoju w obszarze gospodarki paliwowej, energetycznej i gazowej uwzględniając m.in. docelowy model dostarczania gazu dla Polski z uwzględnieniem zasobów krajowych i możliwości ich eksploatacji, rolę terminala naftowego i gazowego w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz rozbudowę systemu przesyłowego gazu. Zaproszeni goście przeanalizowali także przyszłość sektora poliwowego w kontekście zbliżających się wyzwań, jak np. projekt Baltic Pipe. Poruszono również temat przyszłości energetyki i górnictwa – czy będzie ona kształtować się w kierunku konsolidacji czy raczej współpracy obu sektorów. Na koniec zaś podjęto temat finansowania inwestycji zarówno przez fundusze Państwowe jak i pruwatny sektor bankowy.

W dalszej części Szczytu debaty zostały podzielone na dwie równolegle trwające Sesje. Sesję Energetyka i Infrastruktura zainaugurował panel „Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju”, w którym wzięli udział: Dariusz Czuk – Prezes Zarządu, PGE Obrót S.A.; Piotr Hawliczek – Prezes Zarządu, ENERGA Obrót SA; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Leszek Prachniak – Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych, Towarowa Giełda Energii S.A.; Marek Wilmanowicz – Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, Urząd Dozoru Technicznego. Moderatorem panelu była Redaktor Agnieszka Łakoma. Na początku dyskusji starano się wskazać, jaka była łączna sprzedaż energii i gazu w Polsce w ostatnim czasie. Stanowiło to wstęp do omówienia najważniejszych wyzwań dla sieci elektroenergetycznych w docelowym modelu rynku w kontekście priorytetów inwestycyjnych i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Zastanawiano się również czy lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa czy prywatni operatorzy. W dalszej części panelu analizowano kwestie efektywności energetycznej w polskim wydaniu – kto na niej korzysta a kto ponosi koszty. Dyskutowano również nad przyszłością rynku energii; czy będzie on kształtował się w kierunku koncentracji, czy raczej liberalizacji. W tym kontekście ważnym aspektem dyskusji była rola Towarowej Giełdy Energii. Następnie zastanawiano się nad tradingiem jako największą wartością dodaną i element budowania przewagi konkurencyjnej.

Panel pt. „Ciepło i Kogeneracja” poprowadzony został przez dr Dariusza Gulczyńskiego – Associated Expert, Euroheat & Power, zaś w roli uczestników debaty wystąpili: Marian Babiuch – Prezes Zarządu, EC „Zielona Góra” S.A., Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych; Jan Klawiter – Poseł na Sejm RP; Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Generalna Oddziału Wybrzeże, EDF Polska S.A.; Monika Kuusela – Senior Manager, Corporate Public Affairs, Fortum Corporation; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Roman Pionkowski –  Wiceprezes Zarządu, ENERGA Wytwarzanie SA; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie”; dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, RADPEC S.A. Początek debaty poświęcony był prezentacji otoczenia regulacyjnego i makroekonomicynego w którym obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa dostarczające ciepło systemowe. Pozwoliła ona na odniesienie się podczas dyskusji do kwestii inwestycji w ciepłownictwie (ciepło komunalne czy prywatne, produkcja zimna jako element budowania większej rentowności). W tym kontekście zastanawiano się czy ciepłownictwo ma szanse na wsparcie unijne, w kontekście problematyki udzielania pomocy publicznej w regulacjach Unii Europejskiej. W dalszej części wskazywano na możliwości ciepłownictwa, jeżeli chodzi o obszar skutecznej realizacji polityki antysmogowej w Polsce i walki z zanieczyszczeniem powietrza. Podczas dyskusji podkreślono także znaczenie kogeneracji jako istotnego i perspektywicznego elementu polskiej polityki energetycznej. Koniec dyskusji zdominował temat rozwoju polskiego ciepłownictwa w obszarze nowych technologii, współpracy z samorządami i barier inwestycyjnych.

Ostatni panel Sesji Energetyka i Infrastruktura został zatytułowany „Ład prawny a długookresowe strategie inwestycyjne branży” w którym wzięli udział: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE Energoprojekt Poznań S.A.; Szymon Gajda – Dyrektor Departamentu Nadzoru Korporacyjnego, ENERGA S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator; Adam Łącki – Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuletyn Informacji Gospodarczej S.A.; Joanna Smolik – Dyrektor Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego; Zbigniew Wadach – Dyrektor Centrum Energetyki, Grupa Azoty S.A. Moderatorem panelu była Iga Lis – Partner, CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k. Debata w pierwszej kolejności skoncentrowała się na regulacjach – z jednej strony zastanawiano się, czy są one czynnikiem stymulującym, czy hamującym rozwój, z drugiej starano się zarysować obszary wymagające regulacji (sieci – korytarze przesyłowe, prawo energetyczne, oddzielenie ciepłownictwa, OZE, węgiel, off-shore). Zastanawiano się także, czy zasadne jest zwiększenie roli Prezesa URE w sektorze energetycznym, a także czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej. Następnie podjęto temat inwestycji w bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie projektów compliance w branży energetycznej. Podkreślano także kwestię współpracy z samorządami i uregulowań dotyczących funkcjonowania operatorów na rynku polskim. W dalszej części panelu analizowano plany inwestycyjne w energetyce i potencjalne źródła finansowania z perspektywy firm branży oraz zarządzanie ryzykiem prawnym w firmach energetycznych.

Równolegle do Sesji Energetyka i Infrastruktura trwała Sesja Samorządowa, która rozpoczęła się od panelu „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.”. Debatę poprowadził Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawcy Pomorza”, zaś w dyskusji wzięli udział: Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu, Ekoinbud Sp. z o.o.; Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich; Piotr Dorawa – Prezes Zarządu, ENERGA Operator SA; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Beata Jędrzejewska-Kozłowska – Dyrektor Biura Zarządzania Energią, Urząd Miasta Lublin; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator; Piotr Meler – Prezes Zarządu, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.; dr inż. Małgorzata Smuczyńska – Menedżer ds. marki NIBE w firmie NIBE-BIAWAR Sp z o.o.; Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego; Witold Zadumiński – Kierownik ds. Badań i Rozwoju, Masters Sp. z o.o.; Tadeusz Żaba – Dyrektor Produkcji, MPWiK S.A. w Krakowie. Uczestnicy panelu na początku zastanawiali się, jaka jest rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych. W dalszej części dyskutowano nad działaniami OSD i samorządów w kontekście wyzwań i barier w obszarze przesyłu transgranicznego. Nie bez znaczenia była również kwestia lokalnych źródeł energii pochodzących z OZE wpływających na stabilność i bezpieczeństwo całego systemu. W drugiej części debatowano nad przyszłością projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi i walki ze smogiem, a także koncepcji smart cities i energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego.

Kolejny panel pt. „Infrastruktura transport i logistyka jako niezbędne zaplecze rozwoju  gospodarczego” poprowadzony został przez Bartosza Soroczyńskiego – Przedsiębiorcę i Inwestora, zaś w dyskusji wzięli udział: Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Marcin Osowski – Wiceprezes ds. Infrastruktury, Port Gdańsk. Na początku prelegenci skoncentrowali się na kwestii przewozów ponadgabarytowych – w szczególności, jeżeli chodzi o propozycje rozwiązań lub alternatywnych środków transportu. Następnie uwypuklono największe trudności a czasem wręcz brak możliwości realnego oszacowania kosztów transportu co prowadzi do zawyżonych szacunków i podwyższania kosztów ogólnych inwestycji. Kolejny temat, jaki podjęli eksperci w panelu dotyczył logistyki procesów inwestycyjnych i problemów wykonawców w transporcie śródlądowym w przypadku dużych lub ciężkich elementów. W tym kontekście szczegółowo przeanalizowano problematykę rewitalizacji i wzrostu znaczenia portów oraz pomorskiej infrastruktury transportowo-logistycznej.

Sesję samorządową zamykał panel Laboratorium Innowacyjności – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle – nowej platformy do wymiany doświadczeń, gdzie firmy i instytucje zaprezentowały najbardziej innowacyjne technologie i rozwiązania, które obecnie wdrażają. Inicjatorem Laboratorium Innowacyjności była Grupa GPEC. Moderatorem panelu był Szymon Walkowski – Kierownik Działu Nowych Biznesów, Grupa GPEC, zaś w ramach zgłoszonych prezentacji swoje wystąpienia mieli: Tomasz Bogucki, ENSPIRION Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Carsharing samochodów elektrycznych ENERGA); Wojciech Blew, Grupa LOTOS S.A. (tytuł prezentacji: Projekt opracowania nowej technologii zagospodarowywania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu); Piotr Ostrowski, N-ERGIA Sp. z o.o. Spin–off Politechnika Śląska Nowe Technologie (tytuł prezentacji: Instalacja odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych); Lena Turakiewicz, Gazuno Langowski Sp.J. (tytuł prezentacji: Wdrożenie na rynek polski innowacyjnej, oszczędnej i ekologicznej technologii grzewczej opartej o absorpcyjny układ chłodniczy); Karolina Malec, Politechnika Śląska (tytuł prezentacji: Projekt hybrydy: spalarnia i termy); Krzysztof Kulesza, INKOL (tytuł prezentacji: Globalny monitor efektywności energetycznej); Roman Masek, BELSE (tytuł prezentacji: Osadzenie na kompozycie Belzona®1111 tulei wielowypustowej na wale koła czerpakowego koparki).

Na zakończenie pierwszego dnia obrad OSE Gdańsk 2017 odbyła się wieczorna Gala wręczenia nagród „Bursztyn Polskiej Energetyki” oraz „Fal Innowacji”. Tegoroczną nagrodę Bursztyn Polskiej Energetyki otrzymali: Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie za konsekwentne i skuteczne działania wspierające rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności za konsekwentne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz niezależności surowcowej kraju  w ramach bezpieczeństwa energetycznego Polski; Ryszard Czarnecki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki energetycznej  i gospodarczej na arenie międzynarodowej; Igor Wasilewski –  Prezes Zarządu, PERN S.A. za konsekwentne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach nowej Strategii PERN SA oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego, wiodącego przedsięwzięcia energetycznego, służącego bezpieczeństwu energetycznemu Polski; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za konsekwentne i skuteczne wspieranie rozwoju polskiej energetyki poprzez rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych w oparciu o nowoczesne technologie – blok parowo-gazowy Elektrociepłowni Gorzów; GRUPA ENEA S.A. za skuteczne i konsekwentne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez przejęcie aktywów elektrowni Połaniec (w imieniu spółki nagrodę odebrał dr Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o. oraz Wiceprezes Zarządu ENEA Połaniec); Gmina Gniewino za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie Gminy (w imieniu samorządu nagrodę odebrał Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino). Wyróżnienie Bursztyn Polskiej Energetyki otrzymały „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu za uruchomienie zasilania ujęcia wody energią pochodzącą ze źródeł fotowoltaicznych (w imieniu spółki nagrodę odebrał Paweł Hryciów Prezes Zarządu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.).

Wieczorną Galę zwieńczyło wręczenie nagrody „Fale Innowacji” – specjalnego wyróżnienia od Grupy GPEC dla najbardziej innowacyjnych technologii i rozwiązań, zgłaszanych przez firmy i instytucje w ramach odbywającego się w drugim dniu eventu panelu „Laboratorium Innowacyjności”. Laureatem tegorocznej nagrody, wręczonej przez Członka Zarządu Grupy GPEC Annę Jakób, została firma N-ERGIA Sp. z o.o. Spin–off Pol.Śl. Nowe Technologie za realizację projektu instalacji odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych zapewniająca oczyszczanie spalin, obniżenie zużycia paliw pierwotnych i emisji CO2.

W drugim dniu Szczytu, w ramach kontynuacji wcześniejszych debat, odbyła się debata Loża ekspertów: Rok 2017 w energetyce polskiej i unijnej a perspektywa 2030, czego należy się spodziewać, w której udział wzięli: Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; Marek Kossowski – Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki w l. 2001-2003, Wiceprezes Zarządu JAS Spółka Akcyjna; Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, M3W Advisory, b. Prezes PERN; prof. Jerzy Pietrewicz – b. Minister Gospodarki; Paweł Poncyljusz – b. Minister Gospodarki; Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych; Bartosz Soroczyński – Przedsiębiorca, Inwestor; dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska, b. Prezes ENEA Trading, zaś odpowiedzialnymi za moderację był: Andrzej Zwara – Adwokat, Senior Partner, Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Zaproszeni goście w pierwszej kolejności zastanawiali się, czy mamy obecnie do czynienia ze zmierzchem tradycyjnego modelu grupy energetycznej, a także jaki będzie docelowy kształt polskiego mixu energetycznego. Następnie zastanawiano się, kto może być zainteresowany inwestowaniem w aktywa spółek energetycznych w ramach giełdy, a także nad miejscem klienta na rynku energii, w kontekście rozwoju technologii prosumenckiej, jako alternatywy dla tradycyjnej energetyki. Dużo uwagi poświęcono kwestii kapitalizacji grup energetycznych w kontekście konieczności pozyskania kapitału na potrzeby zarówno nowych inwestycji jak i inwestycji odtworzeniowych oraz kwestii ukierunkowania całej polityki energetycznej na węgiel jako główny surowiec energetyczny. Na koniec zaproszeni eksperci analizowali wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz czy mogą one być skutecznym motorem działań inwestycyjnych.

Ostatni panel w ramach tegorocznej edycji Szczytu, nosił tytuł Polityka klimatyczna UE 2030 – wpływ na polską gospodarkę i moderowany był przez Macieja Stryjeckiego – Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej. W roli prelegentów panelu wystąpili: Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Marcin Korolec – Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Paweł Szawłowski – Dyrektor Wydziału Strategii i Polityki Regulacyjnej, ENERGA S.A.; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. W pierwszej części dyskusji starano się dokonać swego rodzaju konfrontacji pomiędzy dofinansowanym ciepłem z OZE i ciepłem systemowym. W dalszej kolejności omówiono rolę prosumenta w obecnej sytuacji sektora, a także kwestie implikacji dla branży nowych regulacji OZE. Stanowiło to wstęp do rozważań nad planami i kierunkami inwestycji w OZE w perspektywie do 2020 oraz nową polityką klimatyczną 2030 w kontekście krajowych możliwości zwiększania udziału OZE w bilansie energetycznym. Na koniec zastanawiano się nad niezbędnymi nakładami na inwestycje do 2040 roku i źródłami pozyskiwania kapitału, w tym roli funduszy unijnych w rozwoju produkcji OZE. Podczas debaty poruszono także temat biogazowni i innych inicjatyw lokalnych jako naturalnej drogi produkcji energii ze źródeł rozproszonych, a także umiejscowienia węgla w polskiej elektroenergetyce w kontekście obecnej polityki klimatycznej UE. Wszyscy prelegenci podkreślili konieczność efektywnej komunikacji z klientem końcowym jako jedynej skutecznej strategii utrzymania relacji wobec postępującej dywersyfikacji źródeł energii dostępnych dla klienta.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2016 pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu ENERGA S.A. Partnerowi Głównemu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Grupie EDF Polska S.A.; Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Grupie GPEC, ING Bankowi Śląskiemu S.A., Grupie LOTOS S.A., Spółce PERN S.A., Spółce PGNiG S.A.; PwC Polska; Urzędowi Dozoru Technicznego; Spółce Veolia Energia Polska S.A.; Sponsorom: BELSE Sp. z o.o.; Kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp. k.; Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Gospodarzowi Gali Bursztyn Polskiej Energetyki Gminie Miasta Gdańsk,  ECB pragnie również podziękować za współpracę MULTISERWIS Sp. z o.o., Kancelarii Prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski, Fundacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju; Hafen Hamburg Marketing e.V.; Pracodawcom Pomorza; Union of the Baltic Cities, Związkowi Miast i Gmin Morskich, Europejskiemu Centrum Solidarności; 7. Pomorskie Dni Energii.

Podziękowania należą się także Głównemu Partnerowi Internetowemu Portalowi Energetyka24.pl oraz Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Radiu Gdańsk; Portalowi WysokieNapięcie.pl; Czasopismu Nowa Energia; Magazynowi ActaEnergetica; Magazynowi Energetyka Wodna; Portalowi All for Power; Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym; Portalowi Energetykon; Czasopismu Smart Grids Polska; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Portalowi Komunalnemu; Portalowi ESCO w Polsce; Portalowi elektroonline.pl; Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle; Portalowi BiznesAlert, Czasopismu Czysta Energia; Magazynowi Biomasa; Portalowi elektroinzynieria.pl; Magazynowi Express Przemysłowy.