Program

PROGRAM OSE GDAŃSK 2021
SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna - priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – podstawowe kierunki zmian
 • Skutki PEP2040 dla branży energetycznej oraz gospodarki
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego projektu, modele finansowania
 • Dywersyfikacja dostaw paliw – czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”?
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej
 • Programy NFOŚiGW, a rozwój energetyki prosumenckiej
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii
 • Europejski Zielony Ład – energetyczne priorytety i reformy finansowane strumieniem unijnych funduszy
PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • OZE – skala projektów planowanych na 2021 r.
 • Elektromobilność – liderzy i dynamika rynku
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE? Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki – zaawansowanie projektów
 • Uzależnienie polskiej energetyki od systemów wsparcia
 • Przyszłe programy inwestycyjne i sposoby ich finansowania
 • Jak rozwiązać problem “balastu” węglowego
PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Czy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne – wodór
 • Magazyny energii i gazu po 2020 roku
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego
PANEL 3: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – oczekiwania i szanse rozwoju
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – schyłek kogeneracji węglowej
 • Program antysmogowy – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań
 • Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym
 • Nowe technologie w ciepłownictwie i kogeneracji
PANEL 4: Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania w kontekście OZE
 • Programy inwestycyjne OSP gazowego i elektroenergetycznego – kluczowe projekty, stany zaawansowania
 • Transgraniczne projekty sieciowe kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego państwa
 • Inwestycje sieciowe realizowane przez OSD – rozbudowa sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
 • Rozwój magazynowania gazu ziemnego
 • Infrastruktura magazynowa energii elektrycznej w kontekście rozwoju rynku OZE
 • Inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej oraz paliw ciekłych
 • Zwiększanie zdolności magazynowych ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój infrastruktury na potrzeby OZE
PANEL 5: Off shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
 • Ustawa o promocji morskiej energetyki wiatrowej – czy nadal istnieją bariery w rozwoju offshore?
 • System finansowania morskich farm wiatrowych – kto, kiedy i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie
 • Przyłączenia MFW do sieci – kto, kiedy i gdzie będzie mógł przyłączyć MFW
 • Obowiązki inwestora i operatora MFW – czy będzie łatwiej przygotować projekt morskiej farmy wiatrowej
 • Udział materiałów i usług lokalnych – kto może skorzystać, a kto stracić
PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)
 • Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
 • Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii, – czy Polacy przekonali się do EV?
 • Fotowoltaika – skala rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku
PANEL 7: Transformacja tradycyjnych obszarów energetyki do 2050 r.
 • Perspektywiczna rezygnacja z węgla – wymiar społeczny i ekonomiczny
 • Skala restrukturyzacji – czy wszystkie podmioty odnajdą się w świecie OZE?
 • Finansowanie transformacji energetycznej
ZAKOŃCZENIE OSE GDAŃSK 2021

*Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego