Program OSE GDAŃSK 2022

I DZIEŃ

13 czerwca 2022

Oficjalne otwarcie OSE GDAŃSK 2022

Wręczenie statuetek "Bursztyn Polskiej Energetyki 2022"

Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne

 • Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – potrzeba aktualizacji i podstawowe kierunki zmian.
 • Konsolidacja sektora energetycznego w Polsce, miejsce kapitału zagranicznego w polskiej energetyce – nowe trendy, nowi inwestorzy.
 • Skutki Fitfor55 dla branży energetycznej oraz gospodarki, możliwe zmiany pakietu propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską.
 • Szanse na reformę systemu ETS.
 • Nowe europejskie zasady finansowania „zielonych” inwestycji.
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego programu jądrowego, modele finansowania, energetyka wielkoskalowa, a małe obiekty jądrowe.
 • Dywersyfikacja dostaw paliw – czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”?
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, paliwa płynne.
 • Deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań.
 • Kryzys ukraiński – wnioski dla Europy w kontekście rynku gazu.

Przerwa techniczna

Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny.
 • ESG – zrównoważone inwestowanie, dominujące trendy i kierunki rozwoju technologii przyszłości.
 • Wodór jako paliwo przyszłości, szanse związane z zawartym sektorowym porozumieniem wodorowym.
 • Projekty lądowe OZE – skala projektów planowanych na 2022 rok, dominujące technologie.
 • Mała energetyką jądrowa – kluczowe projekty liderów rynku.
 • –Obecny etap rozwoju i przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych.
 • Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki – wpływ wahań cenowych na rozwój rynku.
 • NABE – docelowy kształt operatora i jego miejsce w polskiej energetyce.
 • Rozwój infrastruktury elektromobilnej, kluczowi gracze i modele rynkowe.

Inwestycje w OZE: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski

 • Ustawa odległościowa – oczekiwana zmiana zasad lokalizacji lądowych farm wiatrowych.
 • Dostosowanie funkcjonalności sieci SN i NN do rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE.
 • Ograniczenia w rozwoju sieci ograniczeniami w budowie nowych źródeł OZE.
 • Magazyny energii dla każdej instalacji? Koszty vs korzyści.
 • Magazyny jako element stabilizacji i bezpieczeństwa sieci.
 • Programy NFOŚiGW, a rozwój energetyki prosumenckiej.
 • Finansowanie projektów OZE – czy długoterminowe umowy PPA są alternatywą dla systemów wsparcia.

Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

 • Kiedy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki.
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.  
 • Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
 • Perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2022 roku.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu).
 • Rozwój segmentu paliw alternatywnych – elektromobilność i –wodór.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2022 roku – skala niezbędnych inwestycji.

Kolacja biznesowa

II DZIEŃ

14 czerwca 2022

Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”

 • Fitfor55 – przygotowanie rynku ciepła systemowego na zmiany regulacyjne.
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – pierwsze wnioski, oczekiwania i szanse rozwoju.
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej.
 • Programy antysmogowe – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe.
 • Zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa.
 • Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła?
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa.
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.

Off-shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji

 • Ustawa o promocji morskiej energetyki wiatrowej – czy nadal istnieją bariery w rozwoju offshore?
 • System finansowania morskich farm wiatrowych – kto, kiedy i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie.
 • Liderzy sektora off-shore w Polsce i ich projekty, konkurencja w pozyskiwaniu nowych lokalizacji dla MFW.
 • Międzynarodowe doświadczenia w rozwijaniu projektów off-shore i ich wykorzystanie w projektach polskich.
 • Przyłączenia MFW do sieci – kto, kiedy i gdzie będzie mógł przyłączyć MFW.
 • Obowiązki inwestora i operatora MFW – czy będzie łatwiej przygotować projekt morskiej farmy wiatrowej?
 • Udział materiałów i usług lokalnych – kto może skorzystać, a kto stracić?

Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

 • Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej.
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu.
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi.
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii.
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania + technologie magazynowania energii. Czy Polska jest gotowa na obsługę EV w dużej skali?
 • Fotowoltaika – skala rozwoju: duże farmy czy tylko małe przydomowe instalacje?

*  W trakcie potwierdzenia
**
Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego