Program

DRAFT PROGRAMU
SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – podstawowe kierunki zmian
 • Nowy polski mix energetyczny – rewolucja w podejściu do roli paliw kopalnych
 • Uwarunkowania płynące z pakietu „zimowego” oraz COP24
 • Nowe perspektywy rozwoju sektora OZE – doświadczenia płynące z aukcji dla OZE
 • Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego projektu, modele finansowania
 • Dywersyfikacja dostaw paliw – czy „bezpieczniej” będzie znaczyło również „taniej”?
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, ciepłownictwo, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej
 • Wspólny rynek energii i gazu po Brexicie – dokąd zmierza UE w zapewnieniu Europejczykom dostępu do nośników energii?
 • Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii
DEBATA OKSFORDZKA: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego
 • Alternatywne, sprawdzone modele rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych
 • Obszary współpracy pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego
 • Wspólne projekty i efekty synergii
 • Nord Stream2 – czy nadal mamy sojuszników?
 • Off-shore – przestrzeń na rozwój?
PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych
 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny
 • Czy zbliża się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce?
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki
 • Przyszłe programy inwestycyjne i sposoby ich finansowania
  Synergie rozwoju z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu
 • Uzależnienie polskiej energetyki od systemów wsparcia
 • Energetyka jądrowa dla Polski: dostępne technologie, kluczowi gracze.
 • Nowe rozwiązania organizacyjne w polskiej energetyce
PANEL 2: Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko
 • Gospodarka 4.0 – gdzie jesteśmy po 3 latach programu
 • Innowacyjność jako rewolucja czy ewolucja: rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację?
 • Rynek inwestycyjny – czy skorzystaliśmy na koniunkturze?
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych
 • Nie tylko technologie – gospodarki narodowe w czasach globalnej konkurencji
 • Polski przemysł w procesie przeobrażeń na przykładzie przemysłu chemicznego
PANEL 3: Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program „Czyste powietrze”
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – oczekiwania i szanse rozwoju
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – czy zbliża się schyłek kogeneracji węglowej?
 • Program antysmogowy – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań
 • Inwestycje w ciepłownictwie – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym
 • Ciepłownictwo, a gospodarka odpadami
 • Zmiany w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa
 • Nowe technologie w ciepłownictwie i kogeneracji
PANEL 4: Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Rynek energii elektrycznej po zwiększeniu poziomu tzw. obliga giełdowego
 • Wzmocnienie pozycji konsumentów energii elektrycznej
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Taryfy antysmogowe, wdrożenie taryf dynamicznych
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Stopień liberalizacji polskiego rynku gazu
 • Rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne
 • Zmiany w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych
PANEL 5: Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania
 • Programy inwestycyjne OSP gazowego i elektroenergetycznego – kluczowe projekty, stany zaawansowania
 • Transgraniczne projekty sieciowe kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego państwa
 • Inwestycje sieciowe realizowane przez OSD – rozbudowa sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
 • Rozwój magazynowania gazu ziemnego
 • Infrastruktura magazynowa energii elektrycznej – dostępne technologie, zaawansowanie projektów inwestycyjnych
 • Inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej oraz paliw ciekłych
 • Zwiększanie zdolności magazynowych ropy naftowej oraz paliw ciekłych
 • Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych – aktualne uwarunkowania rynkowe, praktyka w inwestycjach publicznych
 • Modele prowadzenia procesu inwestycyjnego – doświadczenia i wyzwania na przyszłość
PANEL 6: Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse
 • Stan infrastruktury energetycznej – potrzeby, szanse, zagrożenia
 • Zaburzenia płynności finansowej w trakcie realizacji kontraktów jako istotny element prawidłowego przebiegu wykonawstwa inwestycji
 • Nieprzewidywalny wzrost kosztów, waloryzacja wynagrodzeń wykonawców, kryzys pracowniczy jako istotne zagrożenia procesów inwestycyjnych
 • Nowe Prawo Zamówień Publicznych a sektor energetyki
 • Partnerstwa Publiczno Prywatne w obszarze energii – stan aktualny, perspektywy rozwoju
 • Banki i firmy ubezpieczeniowe jako istotni partnerzy w realizacji inwestycji obszarów energii i ochrony środowiska – warunki obiektywnych ocen rynku i występujących ryzyk
PANEL 7: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.
 • Prezentacje przedstawicieli samorządów i OSD
 • Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
 • Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego
 • Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
 • Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej dla samorządów
 • Uwarunkowania formalnoprawne realizacji inwestycji infrastrukturalnych: planistyka i prawo w procesie inwestycyjnym
 • Komunikacja w projektach infrastrukturalnych – syndrom NIMBY w polskich realiach społecznych i prawnych
 • Przyszłość energetyki odnawialnej – szanse i oczekiwania
PANEL 8: Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej
 • Miejsce energetyki w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
 • Przyszłość sektora wydobywczego i jego aliansu z energetyką konwencjonalną
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Szanse rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Energetyka jądrowa – konieczność, czy plany na wyrost?
 • Miejsce energetyki rozproszonej
PANEL 9: Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju
 • Miejsce MFW w planie zagospodarowania obszarów morskich
 • Kluczowe bariery w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
 • Możliwości przyłączeniowe, sieci morskie
 • Łańcuch dostaw i local content
 • System wsparcia dla morskich farm wiatrowych
Laboratorium Innowacyjności – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle
 • Miejsce OZE w polityce energetycznej Polski
 • Prosument, klastry, OZE rozproszone, OZE systemowe – jakie kierunki rozwoju technologii
 • Nowelizacja ustawy o OZE – skutki dla branży wiatrowej, biogazowej, słonecznej, wodnej
 • Pakiet zimowy UE – szansa czy zagrożenie dla polskiej energetyki

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego