SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • Strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle innych krajów UE: priorytety, polityka surowcowa, model docelowy.
 • Atom, gaz, węgiel – jak wyglądamy na tle naszych sąsiadów zagranicznych.
 • Inicjatywa Trójmorza jako platformy do współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu oraz gospodarki.
 • Polska z UE czy z USA – strategiczne partnerstwa na najbliższe lata.
 • Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: ropa, gaz, a może też energia.
 • Przyszłość OZE wobec zmian ustawodawczych. Perspektywy rozwoju sektora.
 • Zaawansowanie projektu Baltic Pipe jako element współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego
 • Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę energetyczną
DEBATA OKSFORDZKA: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego
 • Alternatywne, sprawdzone modele rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych
 • Obszary współpracy pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego
 • Wspólne projekty i efekty synergii – Związek Miast Bałtyckich
 • Nord Stream2 – czy nadal mamy sojuszników?
 • Off-shore – przestrzeń na rozwój?
PANEL 1: Strategia rozwoju polskiej energetyki - między polityką, bezpieczeństwem a biznesem
 • Gospodarka paliwowa, energetyczna i gazowa – mobilizacja czynników rozwoju.
 • Najważniejsze projekty infrastrukturalne w Polsce i ich efekty.
 • Sieci przesyłowe i magazyny gazu – niezbędne inwestycje i źródła finansowania.
 • Gaz dla Polski – docelowy model. Krajowe zasoby i uwarunkowania ich eksploatacji.
 • Sektor paliwowy i jego strategia wobec wyzwań przyszłości.
 • Terminal naftowy i gazowy jako element strategii bezpieczeństwa energetycznego Państwa.
 • Aktywność w Brukseli – obowiązek i konieczność.
PANEL 2: Ład prawny a długookresowe strategie inwestycyjne branży
 • Regulacje – czynnik stymulujący czy hamujący rozwój?
 • Obszary wymagające regulacji (sieci – korytarze przesyłowe, prawo energetyczne, oddzielenie ciepłownictwa, OZE, węgiel, off-shore).
 • Rynek mocy – czas na konkretne rozwiązania
 • Inwestycje w bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie projektów compliance w branży energetycznej.
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych.
 • Inwestycje potrzebują regulacji – czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych. dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej?
 • Zarządzanie ryzykiem prawnym w firmach energetycznych.
PANEL 3: Ciepło i Kogeneracja
 • Mechanizmy i regulacje ciepła systemowego.
 • Produkcja zimna jako element budowania większej rentowności.
 • Kierunki regulacji i rozwoju CS z punktu widzenia URE i przedsiębiorstw.
 • Inwestycje w ciepłownictwie (ciepło komunalne czy prywatne).
 • Sieci ciepłownicze jako element ekorozwoju kogeneracji w Polsce.
 • Polityka antysmogowa – rola ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza.
 • Czy ciepłownictwo ma szanse na wsparcie unijne – problematyka udzielania pomocy publicznej w regulacjach Unii Europejskiej.
 • Rozwój polskiego ciepłownictwa – nowe technologie, współpraca z samorządami, bariery inwestycyjne.
PANEL 4: Elektromobilność
 • Rozbudowa infrastruktury ładowania – wyzwania dla OSD i samorządów
 • Kluczowe szanse dla inwestorów w sektorze elektromobilności
 • Jak zarobić na elektromobilnośći?
 • E-mobility jako element koncepcji smart city
 • Ustawa o elektromobilności – jak spopularyzować samochody elektryczne i utworzyć rynek na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych?
 • Polski projekt samochodu elektrycznego na tle konkurencji
PANEL 5: Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju
 • Rynek mocy – stan zaawansowania projektu.
 • Łączna sprzedaż energii i gazu.
 • Czy lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa czy prywatni operatorzy?
 • Efektywność energetyczna w polskim wydaniu – kto korzysta kto ponosi koszty?
 • Rynek energii – koncentracja czy liberalizacja. Doświadczenia dostawców i klientów.
 • Towarowa Giełda Energii – rola w kreowaniu zmian na rynku.
 • Trading jako największa wartość dodana i element budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Prosument 2018 – modele współpracy z  grupami energetycznymi.
PANEL 6: Miejsce odnawialnych źródeł energii w nowej Polityce energetycznej Polski
 • Preferowane kierunki rozwoju OZE w polityce energetycznej Polski.
 • Prosument w centrum uwagi.
 • Nowe regulacje OZE – implikacje dla branży.
 • Plany i kierunki inwestycji w OZE w perspektywie do 2020.
 • Nowa polityka klimatyczna 2030 a krajowe możliwości zwiększania udziału OZE w bilansie.
 • OFF-shore – ewolucja branży
 • Rola funduszy unijnych w rozwoju produkcji OZE.
 • Biogazownie i inne inicjatywy lokalne jako naturalna droga produkcji energii ze źródeł rozproszonych.
Laboratorium Innowacyjności – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle
 • Nowoczesne technologie na polskim rynku energii.
 • Przyszłość rynku energetycznego, kierunki rozwoju.
 • Państwowi potentaci – wiodąca rola na rynku czy dominacja.
 • Konkurencja na rynku – możliwości działania.
 • Oczekiwania współczesnego odbiorcy energii a jakość ofert.
 • Inteligentne opomiarowanie  i  jego znaczenie dla przyszłości rynku.
PANEL 7: Infrastruktura i logistyka jako niezbędne zaplecze sektora
 • Logistyka i optymalizacja dostaw surowców energetycznych.
 • Problemy z realizacją przewozów koleją (dostępność specjalistycznych wagonów, bocznic, punktów przeładunkowych i kwestia skrajni).
 • Logistyka procesów inwestycyjnych – problemy wykonawców w trans-porcie drogowym i śródlądowym w przypadku dużych lub ciężkich elementów.
 • Rewitalizacja i wzrost znaczenia infrastruktury Pomorza.
 • Gazoport, Naftoport i Baltic Pipe jako nowe otwarcie w sferze zaopatrzenia w surowce.
PANEL 8: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2018 r.
 • Prezentacje przedstawicieli samorządów i OSD.
 • Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych.
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego.
 • Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu.
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni.

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego