Laboratorium Innowacji

Wymyśliłeś i zrealizowałeś projekt, dzięki któremu rozwija się polski sektor energetyczny? Pracujesz w innowacyjnej firmie lub instytucji, która tworzy nowoczesne rozwiązania dla branży? Konkurs „Laboratorium Innowacji” jest dla Ciebie. Nie wahaj się – zaprezentuj swój pomysł uczestnikom VI. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego GDAŃSK 2018.

Czym jest „Laboratorium Innowacji”
To unikalna platforma zainicjowana przez Grupę GPEC, która służy wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi firmami, instytucjami oraz naukowcami tworzącymi innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej.
Już po raz trzeci zainicjujemy spotkanie biznesu i nauki, tak istotne dla naszej branży. Polacy tworzą fantastyczne rozwiązania, które budują przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do rozwoju z sektora energetycznego – mówi Grzegorz Blachowski, kierownik działu PR Grupy GPEC

Do III edycji konkursu „Laboratorium Innowacji” mogą zgłaszać się przedstawiciele firm energetycznych i instytucji naukowych z całej Polski,  którzy prześlą swoje zgłoszenie z opisem i prezentacją innowacyjnego projektu, jaki zrealizowały. Autorzy projektów uznanych przez Kapitułę Konkursową za najbardziej nowoczesne i wyznaczające trendy w branży, otrzymają możliwość prezentacji w specjalnym panelu w ramach OSE – „Laboratorium Innowacji”. Najlepsze rozwiązania  zostaną nominowane do nagrody „Fale Innowacji”, która zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Bursztynów. Zwycięzcę wskaże Kapituła Konkursowa OSE.

Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji „Laboratorium Innowacji” została firma N-ERGIA Sp. z o.o. Spin–off Pol.Śl. Nowe Technologie za realizację projektu instalacji odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych zapewniająca oczyszczanie spalin, obniżenie zużycia paliw pierwotnych i emisji CO2.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku to najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży energetycznej w Polsce. Biorą w nim udział nie tylko wszyscy kluczowi gracze na rynku, ale także decydenci, ekonomiści oraz wybitne postaci ze świata nauki. Tegoroczna edycja OSE odbędzie się 16 i 17 kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać w formie skanu na adres mailowy info@ecb.biz.pl)

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem panelu „Laboratorium Innowacji” (zwanego dalej „konkursem”) jest Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. M. Różańska K. Karaś. Konkurs odbywa się z inicjatywy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 2. Regulamin określa: cele konkursu, warunki zgłoszenia udziału w konkursie, kryteria oraz sposób prezentacji wybranych prac.

Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest prezentacja oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach najbardziej innowacyjnych projektów, nowych technologii i rozwiązań, jakie przedsiębiorstwa działające na terenie Polski i Europy wdrażają w branży energetycznej.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 30 marca 2018 r. formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.osegdansk.pl, wraz z prezentacją w formacie Power Point czy PDF do zaprezentowania podczas panelu dyskusyjnego “Laboratorium Innowacji” oraz w wersji merytorycznej, zawierającej pełny opis projektu.
 2. Zarówno osoby zgłaszające projekt, jak i prezentujące go podczas panelu muszą mieć ukończone 18 lat.
 3. Prezentacja musi być w całości pracą oryginalną, przygotowaną przez jej autorów, lub posiadać zgodę autorów na jej publiczne pokazanie.
 4. Osoby zgłaszające projekt, jak i prezentujące go podczas panelu wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich zmiany.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób zgłaszających projekt, prezentujących go podczas panelu, jak i również firm, z ramienia których w/w osoby występują, lub których projekt dotyczy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych
  z przebiegiem konkursu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 7. W przypadku, gdy prezentacja projektu nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, osobie zgłaszającej projekt, lub prezentującej go podczas panelu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 8. Prezentacja nie może zawierać treści obraźliwych oraz powszechnie uznanych za nieetyczne i niestosowne.

 

Wymagania techniczne prezentacji

 1. Prezentacja w wersji do pokazania podczas panelu dyskusyjnego “Laboratorium Innowacji” powinna objętościowo zajmować nie więcej niż 10 slajdów i zawierać najważniejsze tezy/założenia prezentowanego projektu.
 2. Prezentacja w wersji merytorycznej nie ma ograniczeń ilości slajdów i powinna w sposób wyczerpujący opisywać założenia zgłoszonego projektu. Prezentacja ta będzie udostępniona na stronie www.osegdansk.pl jako materiał do pobrania.
 3. Oba rodzaje prezentacji powinny być przesłane w formacie prezentacji multimedialnych (Power Point, lub innych tego rodzaju programów) oraz w formacie PDF. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie prezentacji, spowodowane błędnym zapisem plików.
 4. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji projektu w formie wystąpienia. W takim przypadku zgłaszający musi przesłać artykuł/referat oraz konspekt o objętości do 2000 znaków ze spacjami.
 5. Wszystkie projekty należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: info@ecb.biz.pl.
 6. Prezentacja projektu podczas panelu nie powinna przekroczyć 15 minut.

 

Sposób i kryteria oceny

 1. Nadesłane projekty będą podlegać ocenie przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa, oceniając zgłoszone projekty, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze następujące kryteria:
 3. a) innowacyjność prezentowanego projektu w ramach branży energetycznej,
  b) wartość zastosowanego rozwiązania dla branży energetycznej,
  c) walor popularyzacyjny prezentowanej tematyki oraz oryginalność przedstawienia tematu
  d) poprawność językową,
 4. e) zgodność z ogólnie przyjętymi zasadami wygłaszania prezentacji,
  Projekty wybrane przez komisję konkursową zostaną zaprezentowane podczas VI Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego – OSE GDAŃSK 2018 w ramach panelu „Laboratorium Innowacji”. O kolejności prezentowania projektów decyduje moderator w porozumieniu z Organizatorem.
 5. Autor projektu najwyżej oceniony przez Komisję Konkursową, zostanie nagrodzony specjalną nagrodą ufundowaną przez Grupę GPEC: „Fale Innowacji”, która zostanie wręczona podczas Gali Bursztynów Polskiej Gospodarki.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane, jakie będą publikowane to: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy (dotyczy zarówno osoby zgłaszającej projekt, jak i osoby prezentującej projekt (prelegenta)), dane projektu.

 

Przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 5. Podanie danych osobowych zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób zgłoszonych do Konkursu, zgody na wykorzystanie wizerunku prowadzi do odmowy przyjęcia zgłoszenia projektu.
 6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora Konkursu przez okres 3 lat od daty wyłonienia laureatów, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy, określony tymi przepisami, okres czasu.